Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MELLY umieszczonego pod domeną www.melly.pl .

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Sklep– witryna internetowa, na której jest możliwość dodawania ogłoszeń, przeglądania ich oraz komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a odwiedzającym lub innym użytkownikiem.
 2. Użytkownik – zarejestrowana osoba na sklepie.
 3. Odwiedzający – osoba przeglądająca treści sklepu nie zarejestrowana, bądź niezalogowana.
 4. Operator płatności – Serwis obsługujący płatności z banku ING o nazwie iMoje.
 5. Sprzedawca/ Usługodawca  – firma “KropkaWeb Karolina Olechna” z adresem siedziby: ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin, NIP: 8513052851
 6. Klient/Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z portalu.
 8. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą.
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.
 12. Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 13. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego melly.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
 14. Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 15. Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
 16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
 17. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
 18. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://melly.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmiannie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 4. W procesie zawierania umowy na odległość, podczas rejestracji każdy Użytkownik portalu powinien podać prawidłowy adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji, dokonaniem zakupu i płatności.
 5. Każdy Odwiedzający zaprzestaje korzystać z usług Usługodawcy, każdorazowo opuszczając stronę portalu.
 6. Użytkownik zarejestrowany może w każdym momencie rozwiązać umowę (tę zawartą na czas nieokreślony) poprzez wyrejestrowanie konta / usunięcie konta z portalu z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Usługodawca w ciągu tych 14 dni usunie konto Użytkownika, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieokreślony z 14 dniowym terminem wypowiedzenia. W takim przypadku powód rozwiązania umowy może, ale nie musi być podany przez Usługodawcę.
 7. Umowa na korzystanie z portalu zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia konta Użytkownika.
 8. Przy korzystaniu z usług Operatora Płatności Użytkownik akceptuje fakt, że dokumenty księgowe (faktura) za zakup wystawiane są przez właściciela portalu, ale płatności mogą być dokonywane na konto Operatora Płatności.
 9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 10. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
 11. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
  ze zmian.
 13. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 14. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klient, który dokonuje zakupu zobowiązuje się m.in. do:
  1. Podawania danych zgodnie z prawdą.
  2. Podania prawidłowych danych rozliczeniowych.
  3. Korzystania ze sklepu w sposób, który nie zakłóci funkcjonowania portalu.
 2. Wymagania techniczne:
  1. Dowolne urządzenie elektroniczne (telefon, tablet, komputer) z aktualnym oprogramowaniem służącym do przeglądania internetu.
 3. Sprzedawca ma prawo do umieszczania reklam i ofert osób trzecich w dowolnym miejscu na prowadzonym przez siebie sklepie (również na stronie przedmiotu).
 4. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
  2. Zapisanie się do usługi Newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne.
  3. Do zapisania się do usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, który należy podać podczas zapisywania się do usługi Newsletter.
  4. Aby w pełni korzystać z usługi Newsletter konieczna jest weryfikacja konta pocztowego e-miał poprzez uruchomienie przesłanego na konto e-mail odnośnika oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień e-mail.
 1. Zakres usługi Newsletter
  1. powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  2. powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 1. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  1. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  2. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  3. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
 1. Warunki oraz zasady rejestracji:
  1. Usługobiorcy mogą korzystać ze Sklepu bez konieczności rejestracji.
  2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
  3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
  4. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 1. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

9. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

10.Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

11. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

 1. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  1. Zabrania się zarejestrowanym w Serwisie udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  2. Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie żądać hasła do konta.
 1. Usuwanie konta:
  1. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  2. Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  3. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.
 1. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie:
  1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
   1. Formularz kontaktowy
   2. Komentowania wpisów i artykułów oraz oceniania produktów.
  2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
   1. Adresu e-mail
   2. Telefonu kontaktowego

15. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.

 1. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  1. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  2. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  3. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  4. Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  5. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

V. POWIADOMIENIA E-MAIL

 1. Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości e-mail pochodzące ze sklepu odnośnie m.in. Zakupu, statusu zakupu, płatności i statusu płatności na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
 2. Powiadomienia e-mail nie wymagają uiszczania opłat. Usługa ta jest darmowa.

VI. SPOSOBY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Dostępne są metody płatności takie jak:
  1. Płatność bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy, gdzie w tytule podane jest jedno z kryteriów: adres e-mail użytkownika, nick (login) Użytkownika lub nr Zamówienia.
  2. Płatność poprzez operatora płatności jakim jest iMoje (płatności przez przelew online, blik, TWISTO lub kartą płatniczą). System płatności iMoje obsługiwany jest przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (40-086), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, numerem NIP 6340135475, o kapitale zakładowym wynoszącym 130 100 000,00 zł, w całości opłaconym.
 2. Płatność przez operatora płatności jaki jest Przelewy24 (płatności przez przelew online, blik i PayPo). System płatności Przelewy24 obsługiwany jest przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
  1. firm kurierskich DPD Polska, DHL oraz InPost
  2. umieszczenia Produktu w Paczkomacie
  3. Pocztex48
  4. Orlen Paczka

2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

5. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm DPD Polska, DHL, InPost, Orlen Packza oraz Poczta Polska i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.

6. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

VIII. REKLAMACJE

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

 1. Reklamację można złożyć:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: kontakt@melly.pl
  2. w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
   “KropkaWeb Karolina Olechna” z adresem siedziby: ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

9. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady;
  3. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

13. Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

14. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”).

2. Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu produktu jest wyłącznie Konsument. Zwrotu nie może dokonać Przedsiębiorca, który zakupił produkt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Jeżeli jednak przedsiębiorca nabył produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, wówczas również posiada status Konsumenta i jest uprawniony do Ustawowego prawa odstąpienia.

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:
  1. pisemnie na adres: KropkaWeb Karolina Olechna ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@melly.pl
  3. za pomocą formularza kontaktowego na Sklepie internetowym
  4. z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu -> TUTAJ

5. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu , jednak nie ma takiego obowiązku.

6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

7 .Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
8. Konsument może zwrócić produkt na adres: KropkaWeb Karolina Olechna ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin lub do paczkomatu przy ul. Krasińskiego 82 SZCZ18M

9. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towarów od Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) bez kosztów odesłania.

12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13 Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę jaką zapłacił za towar oraz najniższy koszt dostawy oferowany przez sprzedającego. Jeśli Konsument zwraca część zamówionego towaru, sprzedawca zwraca jedynie kwotę za odesłany towar. Sprzedający nie ponosi ani nie zwraca kosztów odesłania towaru do sprzedającego.

14. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

 1. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  1. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
  2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych (np. bielizna, strój kąpielowy).

XI. POZASĄDOWE I SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
  1. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej Pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
 1. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@melly.pl.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych umieszczone są w Polityce Prywatności portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.)
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Sklepie internetowym melly.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego https:/melly.pl użyte są w celach informacyjnych.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia: 20.06.2022r.

Formularz odstąpienia od umowy.