Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MELLY.PL

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.melly.pl („Sklep Internetowy”).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”).
 3. Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu produktu jest wyłącznie Konsument. Zwrotu nie może dokonać przedsiębiorca, który zakupił produkt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Jeżeli jednak przedsiębiorca nabył produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, wówczas również posiada status Konsumenta i jest uprawniony do Ustawowego prawa odstąpienia.
 4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:
  1. pisemnie na adres: KropkaWeb Karolina Olechna ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@melly.pl
  3. za pomocą formularza kontaktowego na Sklepie internetowym
  4. z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu -> TUTAJ
 6. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu , jednak nie ma takiego obowiązku.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  Konsument może zwrócić produkt na adres: KropkaWeb Karolina Olechna ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin lub do paczkomatu przy ul. Krasińskiego 82 SZCZ18M
 9. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towarów od Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) bez kosztów odesłania.
 12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę jaką zapłacił za towar oraz najniższy koszt dostawy oferowany przez sprzedającego. Jeśli Konsument zwraca część zamówionego towaru, sprzedawca zwraca jedynie kwotę za odesłany towar. Sprzedający nie ponosi ani nie zwraca kosztów odesłania towaru do sprzedającego.
 14. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 15. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  1. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
  2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych (np. bielizna, strój kąpielowy).
 16. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i wchodzi w życie z dniem 25.04.2022r.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY